ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219
                                               

فرودگاه سیبو (مالزی)

فرودگاه سیبو یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۷۹۲ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۴۳۰ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کارنوو

فرودگاه کارنوو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا CRF است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۱۲۰۶ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۶۰۵ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه کومالا

فرودگاه کومالا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KOL است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۱۲۳۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۶۵۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه گردیل

فرودگاه گردیل یک فرودگاه همگانی با کد یاتا GDI است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۱۶۴۶ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۴۳۵ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه گوندا

فرودگاه گوندا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا GDA است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۱۱۸۸ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۴۶۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه م بوکی

فرودگاه م بوکی یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MKI است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۱۷۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۶۰۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه موبایه امبانگا

فرودگاه موبایه امبانگا یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۲۰۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر موبایه کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۴۰۶ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه ندله

فرودگاه ندله یک فرودگاه همگانی با کد یاتا NDL است که یک باند فرود خاک رس دارد و طول باند آن ۱۵۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارد و در ارتفاع ۴۹۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه ان دولو

فرودگاه ان دولو یک فرودگاه غیرنظامی با کد یاتا NLO است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۸۶ متر است. این فرودگاه در شهر کینشاسا کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۲۷۹ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه ان دیلی

فرودگاه ان دیلی یک فرودگاه همگانی با کد یاتا FIH است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۴۷۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر کینشاسا کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۳۱۳ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه ایشاشا

فرودگاه ایشاشا یک فرودگاه غیرنظامی است که یک باند فرود سنگفرش دارد. این فرودگاه در شهر ایشاشا، اوگاندا کشور اوگاندا قرار دارد و در ارتفاع ۹۹۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه ایلبو

فرودگاه ایلبو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا PFR است. این فرودگاه در شهر ایلبو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۴۲ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه باسانکوسو

فرودگاه باسانکوسو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا BSU است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۱۴۸۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۳۷۱ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بانداکا

فرودگاه بانداکا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MDK است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۲۰۲ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۳۱۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه باندوندو

فرودگاه باندوندو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا FDU است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۸۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۳۲۱ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بوتا زگا

فرودگاه بوتا زگا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا BZU است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۱۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر بوتا کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۲۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بوما

فرودگاه بوما یک فرودگاه همگانی با کد یاتا BOA است. این فرودگاه در شهر بوما کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بونیا

فرودگاه بونیا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا BUX است که یک باند فرود یخ دارد و طول باند آن ۱۸۵۰ متر است. این فرودگاه در شهر بونیا، جمهوری دموکراتیک کنگو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۳۳ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بویی مایی

فرودگاه بویی مایی یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MJM است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۹۹ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۶۷۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی بانگوکا

فرودگاه بین‌المللی بانگوکا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا FKI است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۵۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۲۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی گوما

فرودگاه بین‌المللی گما یک فرودگاه همگانی با کد یاتا GOM است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۹۵ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۱۵۵۱ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه سیمی‌سیمی

فرودگاه سیمی‌سیمی یک فرودگاه نظامی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۱۹۵ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۳۹۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کامینا

فرودگاه کامینا یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۱۴۵۰ متر است. این فرودگاه در شهر کامینا کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۵۹ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کاوومو

فرودگاه کاوومو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا BKY است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۲۰ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کنانگا

فرودگاه کنانگا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KGA است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۲۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۶۵۲ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه کولوزی

فرودگاه کولوزی یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KWZ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر کولوزی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۱۵۲۶ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کیک‌ویت

فرودگاه کیک‌ویت یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KKW است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۷۰ متر است. این فرودگاه در شهر کیک‌ویت، جمهوری دموکراتیک کنگو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۷۹ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه کیندو

فرودگاه کیندو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا KND است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۲۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر کیندو، جمهوری دموکراتیک کنگو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۹۷ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه گبادولایت

فرودگاه گبادولایت یک فرودگاه همگانی با کد یاتا BDT است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۲۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۶۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه گمنا

فرودگاه گمنا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا GMA است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۹۶ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۴۲۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه ماتاری

فرودگاه ماتاری یک فرودگاه غیرنظامی با کد یاتا IRP است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر Isiro کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۷۴۳ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه نیوکی

فرودگاه نیوکی یک فرودگاه همگانی با کد یاتا NIO است. این فرودگاه در شهر نیوکی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد و در ارتفاع ۳۱۸ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه ال پورتیلو

فرودگاه ال پورتیلو یک فرودگاه همگانی با کد یاتا EPS است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۴۷۲ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه اوسوالدو ویرجیل

فرودگاه اوسوالدو ویرجیل یک فرودگاه همگانی با کد یاتا MTC است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۳۰ متر است. این فرودگاه در کشور ایتالیا قرار دارد و در ارتفاع ۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی آرویو باریل

فرودگاه بین‌المللی آرویو باریل یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا ABX است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱٬۳۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۷٫۵ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی ارارا

فرودگاه بین‌المللی ارارا یک فرودگاه همگانی با کد یاتا HEX است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در شهر سانتو دومینگو کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی سامانالف ال کتی

فرودگاه بین‌المللی سامانالف ال کتی یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا AZS است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۴ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی سیباو

فرودگاه بین‌المللی سیباو یک فرودگاه همگانی بهره‌برداری هوایی با کد یاتا STI است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۲۶۲۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۲ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی گریگوریو لوپرون

فرودگاه بین‌المللی گریگوریو لوپرون یک فرودگاه همگانی و نظامی مسافربری با کد یاتا POP است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۰۸۱ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۵ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی لا امریکاس

فرودگاه بین‌المللی لا امریکاس یک فرودگاه همگانی بهره‌برداری هوایی با کد یاتا SDQ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۳۵۵ متر است. این فرودگاه در شهر سانتو دومینگو کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۸ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی لا ایزبلا

فرودگاه بین‌المللی لا ایزبلا یک فرودگاه همگانی بهره‌برداری هوایی با کد یاتا JBQ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر سانتو دومینگو کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۵ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی لا رومانا

فرودگاه بین‌المللی لا رومانا یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا LRM است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۲۹۴۹ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۸ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه بین‌المللی ماریا مونتز

فرودگاه بین‌المللی ماریا مونتز یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا BRX است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۰۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۳ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه دایابون

فرودگاه دایابون یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۱۶۷۶ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است.

                                               

فرودگاه سبنا د لا مار

فرودگاه سبنا د لا مار یک فرودگاه همگانی با کد یاتا SNX است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۴۸۸ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۳ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه سن ژوئن د لا مگوانا

فرودگاه سن ژوئن د لا مگوانا یک فرودگاه با کد یاتا SJM است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۶۵۵ متر است. این فرودگاه در شهر سن خوان د لا ماگوانا کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۴۳۴ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه سن میگوئل

فرودگاه سن میگوئل یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۴۷ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۱ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه شهرستان سانتیاگو

فرودگاه شهرستان سانتیاگو یک فرودگاه همگانی و نظامی با کد یاتا STI است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۱۵۲۴ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۲ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی آنجلینا

فرودگاه صحرایی آنجلینا یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۶۰ متری از سطح دریا واقع شده است.

                                               

فرودگاه صحرایی ازوا دامنیکا

فرودگاه صحرایی ازوا دامنیکا یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود سنگفرش دارد و طول باند آن ۳۵۰ متر است. این فرودگاه در کشور جمهوری دومینیکن قرار دارد و در ارتفاع ۷ متری از سطح دریا واقع شده‌است.