ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 337
                                               

سرخرگ راست‌روده‌ای بالایی

سرخرگ راست‌روده‌ای بالایی یا شریان رکتال فوقانی آخرین سرخرگ روده‌بندی پایینی است. این سرخرگ با پایین‌روی به درون حفره لگن از داخل مزوکولون سیگموئید، با عروق ایلیاک مشترک چپ تقاطع می‌کند. سرخرگ راست‌روده‌ای بالایی در مقابل مهره s دو شاخه می‌شود. ا ...

                                               

سرخرگ زند زبرین

در بدن انسان، سرخرگ زند زبرین یا شریان رادیال سرخرگ اصلی از وجه خارجی در ساعد است. سرخرگ زند زبرین از دوشاخه شدن سرخرگ بازویی در حفره آرنج سرچشمه می‌گیرد. سپس تا ناحیه دیستال بخش پیشین یا قدامی ساعد ادامه می‌یابد و در آنجا به‌عنوان نقطه‌عطفی برای ...

                                               

سرخرگ زیرکتفی

سرخرگ زیرکِتفی یا شریان ساب‌اسکاپولار بزرگ‌ترین شاخه سرخرگ زیربغلی است که از سطح خلفی بخش سوم آن منشأ می‌گیرد. خاستگاه آن در مرز پایینی ماهیچه زیرکتفی است و این ماهیچه را تا گوشه زیرین کتف دنبال می‌کند. بیشترین خون‌رسانی سرخرگ زیرکتفی به نواحی خل ...

                                               

سرخرگ سینه‌ای بالایی

سرخرگ سینه‌ای بالایی یا شریان توراسیک فوقانی سرخرگ کوچکی است که از قدام اولین قسمت سرخرگ زیربغلی ، نزدیک کنار تحتانی ماهیچه زیرترقوه جدا می‌شود، سپس به طرف جلو و داخل رفته و از بین دو ماهیچه سینه‌ای بزرگ و کوچک می‌گذرد. سرخرگ سینه‌ای بالایی به ای ...

                                               

سرخرگ سینه‌ای بیرونی

سرخرگ سینه‌ای بیرونی یا شریان توراسیک خارجی از قدام بخش دوم سرخرگ زیربغلی در خلف کنارهٔ تحتانی خارجی ماهیچه سینه‌ای کوچک جدا می‌شود. در طول کنار خارجی ماهیچه سینه‌ای کوچک سیر می‌کند تا به جدار طرفی قفسه سینه می‌رسد و قسمت‌های خارجی قفسه سینه و سی ...

                                               

سرخرگ قولونی راست

سرخرگ قولونی راست یا شریان کولیک راست از شاخه های سرخرگ روده‌بندی بالایی است. با حرکت به سمت دیستال در طول تنه اصلی سرخرگ روده‌بندی بالایی شریان مزانتریک فوقانی، سرخرگ قولونی راست دومین شاخه از سه شاخه‌ای است که از سمت راست تنه اصلی سرخرگ روده‌بن ...

                                               

سرخرگ‌های روده‌ای

سرخرگ‌های روده‌ای شاخه‌های متعددی از رگ‌ها هستند که از سرخرگ روده‌بندی بالایی و از انتهای سرخرگ لوزالمعدی‌دوازدهه‌ای پایینی جدا می‌شوند. به سرخرگ‌های روده‌ای، سرخرگ‌های تهی‌روده‌ای و درازروده‌ای شریان‌های ژژونال و ایلئال هم گفته‌اند. سرخرگ‌های رو ...

                                               

سرخرگ‌های میان‌دنده‌ای

سرخرگ‌های میان‌دنده‌ای گروهی از سرخرگ‌ها هستند که به نواحی میان دنده‌ها خون می‌رسانند. نخستین و دومین سرخرگ میان‌دنده‌ای که به فضاهای میان‌دنده‌ای متناظر خود خون می‌رسانند، از سرخرگی در بدن انسان به نام سرخرگ میان‌دنده‌ای بالایی یا والا ریشه می‌گ ...

                                               

شاخه کف‌دستی عصب میانی

شاخه کف‌دستی عصب میانی یا شاخه پالمار کوتانئوس عصب مدین، یک شاخه کف دستی کوچک از عصب میانی است که در پایین ساعد کمی بالاتر از نگهدار خم‌کننده دست از عصب میانی جدا می‌شود، نیام سطحی را سوراخ کرده و در زیر پوست قرار گرفته و به‌طور سطحی وارد دست شده ...

                                               

شبکه خاجی

شبکه خاجی از مجموعه شاخه‌های جلویی اعصاب نخاعی S۱-S۲-S۳، L۵ و قسمتی از L۴ ایجاد می‌شود. آن بخشی از اعصاب نخاعی کمری که در شبکه خاجی شرکت می‌کنند، تنه کمری خاجی می نامند. مهم‌ترین عصب شبکه خاجی، عصب سیاتیک نام دارد که قطورترین عصب محیطی بدن است.

                                               

عصب رانی

عصب رانی یک عصب محیطی در اندام تحتانی است که از شبکه کمری در دیواره ی خلفی آبدومن منشعب شده و با عبور از زیر رباط اینگوئینال ، وارد مثلث فمورال در ران می‌شود و در عصب دهی عضلات جلویی ران، مفاصل ران و زانو و همچنین حس پوست نواحی جلویی داخلی اندام ...

                                               

عصب زیربغلی

عصب زیربغلی یا عصب آگزیلاری از مهمترین اعصاب دست است. این عصب حسی حرکتی از تنه خلفی یا پشتی شبکه بازویی خارج شده و شاخه عصبی پوستی بازوئی بالائی جانبی و شاخه‌های ماهیچه‌ای از آن جدا می‌شوند که حرکت ماهیچه‌های دلتوئید، ماهیچه گرد کوچک و سر بلند ما ...

                                               

عصب صافن

عصب صافِن بزرگترین شاخه حسی عصب رانی است که در مثلث رانی شروع شده و در مجاورت ماهیچه خیاطه قرار می‌گیرد. عصب صافن از بخش انتهائی عصب رانی منشأ می‌گیرد، شاخه‌های زیرکشککی و پوستی ساق‌پایی داخلی از آن جدا می‌شوند به مفصل زانو، شبکه‌های کشککی و زیرخ ...

                                               

عصب میان‌استخوانی پیشین

عصب میان‌استخوانی پیشین یا عصب بین استخوانی قدامی) یک شاخه از عصب میانی است که عضلات عمقی در ساعد به جز نیمه اولنار عضلهٔ عمقی کشندهٔ انگشت کوچک را عصب می‌دهد. همراه با سرخرگ بین استخوانی قدامی در قدام غشاء بین استخوانی ساعد، در فاصله بین ماهیچه ...

                                               

عصب میانی

عصب میانی یا عصب مدین از پیوند طناب داخلی و خارجی شبکه بازویی ایجاد می‌شود. ریشه‌های عصبی آن شامل ریشه‌های قدامی اعصاب نخاعی گردنی تحتانی و اولین عصب سینه‌ای است. این عصب در تأمین حس دست در نیمه خارجی و کف دست، نقش داشته و همچنین عصب رسانی بسیاری ...

                                               

عصب نازک‌نئی مشترک

عصب نازک‌نی مشترک یا پرونئال مشترک یکی از شاخه‌های عصب سیاتیک است. عصب سیاتیک طولانی‌ترین عصب انسان است که پس از خروج از شبکه عصبی خاجی L4-S2 به پشت باسن و ران رفته در قسمت خلفی بالاتر از ران به دو شاخه به نامهای عصب درشت نیی و عصب نازک‌نئی مشترک ...

                                               

عضله تیبیالیس قدامی

عضله تیبیالیس قدامی این عضله در بالا از سطح خارجی استخوان درشت‌نی منشأ گرفه و تاندون آن در پایین به متاتارس اول و استخوان میخی داخلی در کف پا می‌چسبد. این عضله با انقباض خود پا را دورسی فلکس و اینورت می‌کند.

                                               

کانال فک پایین

کانال فک پایین در آناتومی انسان، یک کانال عبور در داخل فک پایین است که شامل عصب آلوئولار تحتانی، شریان آلوئول تحتانی و ورید آلوئولار تحتانی است؛ که به صورت مورب به سمت پایین رو به جلو در فک پایین امتداد دارد و سپس به صورت افقی در فک پایین، جایی ک ...

                                               

کوندیل خارجی فمور

کوندیل خارجی فمور ، یکی از دو بیرون‌زدگی قسمت تحتانی فمور است. بیرون‌زدگی دیگر، کوندیل داخلی فمور می باشد. کوندیل خارجی فمور هم از نظر قطر سمت جلو-به-عقب و هم از نظر قطر عرضی، پهنای بیشتری دارد.

                                               

کوندیل داخلی فمور

کوندیل داخلی فمور ، یکی از دو بیرون‌زدگی‌های روی فمور تحتانیست. دیگری کوندیل خارجی فمور می باشد. کوندیل داخلی فمور، به علت تحمل بار سنگین تر ناشی از این که مرکز جرم در قسمت داخلی زانو قرار دارد، بزرگتر از کوندیل خارجی فمور است. در سطح خلفی کوندیل ...

                                               

گودی کاسه‌ای

گودی کاسه‌ای ، گودی دوری یا حفره گلنوئید حفره‌ای در سر استخوان کتف است که با استخوان بازو مفصل می‌شود. این حفره استخوانی کم‌عمق در قسمت خارجی استخوان کتف قرار دارد و جایی است که با سر استخوان بازو مفصل شده و مفصل شانه را می‌سازد و سطح درونی آن پو ...

                                               

لبه کاسه شانه

لبهٔ کاسهٔ شانه که به آن لابروم شانه و رباط کاسه‌ای هم گفته‌اند، یک رشته بافت نرم است و کاسه شانه را به شکل فنجان درمی‌آورد. لبهٔ کاسهٔ شانه، سطح صاف گودی کاسه‌ای را به عمق کاسه حرکت می‌دهد و آن را با سر استخوان بازو جفت می‌سازد. شانه از سه استخو ...

                                               

لیگامان مایل پوبلیته

لیگامان مایل پوبلیته یکی از اتصالات سمی ممبرانوس است. تاندون سمی ممبرانوس در قسمت دیستال خود انرا شکل می‌دهد که بصورت یک لیگامان نسبتاً پهن از مدیال زانو در خلف بطرف لاترال زانو در خلف رفته و در نهایت به فابلا می‌چسبد کار اصلی ان ممانعت از هیپراک ...

                                               

لیگامان مایل خلفی

لیگامان مایل خلفی posterior oblique ligament POL جزو کمپلکس لیگامان کولترال مدیال MCL complex و جزو عناصر گوشه خلفی داخلی posteromedial corner PMC زانو است. از کوندیل مدیال فمور منشأ گرفته و به سه بازو تقسیم می‌گردد. بازوی فوقانی یا کپسولر به کپس ...

                                               

ماهیچه بالابرنده کتف

ماهیچه بالابرنده کتف یکی از ماهیچه‌های سطحی پشت است.غیر قابل لمس است و در زیر قسمت اول عضله ذوزنقه قرار دارد که هم عمل‌کننده بر مفصل شانه و هم عمل‌کننده بر ستون مهره هاست. شروع این عضله از توبرکول زوائد عرضی مهره‌های گردنی C1 تا C4 و انتهای آن لب ...

                                               

ماهیچه پشتی بزرگ

ماهیچه پشتی بزرگ یا یکی از ماهیچه‌های سطحی ناحیه پشت و قابل لمس است. این عضله از مهره‌های سینه‌ای و کمری ، نیام سینه‌ای‌کمری ، ستیغ تهیگاهی ، سه یا چهار دنده انتهایی و استخوان کتف شروع و تا کف ناودان میان‌تکمه‌ای استخوان بازو امتداد دارد.

                                               

ماهیچه پهن درونی

ماهیچهٔ پهنِ درونی یا عضلهٔ پهنِ داخلی ، یکی از بخش‌های ماهیچه چهارسر ران است که کارکرد آن اکستنشن زانو است. سرِ ثابتِ آن سرتاسر خط خشن استخوان ران و سرِ متحرکِ آن لبه‌های استخوان کشکک است. دو ماهیچهٔ پهن درونی و بیرونی، به‌ویژه در حالت انقباض ای ...

                                               

ماهیچه خیاطه

ماهیچه خیاطه یا سارتوریوس از عضلات ناحیه قدامی ران است و از خار خاصره قدامی فوقانی استخوان لگن شروع شده به ابتدای استخوان درشت‌نی متصل می‌شود. این عضله درازترین عضله بدن است و نام آن از کار خیاط بر روی صندلی هنگام خیاطی برداشته شده است. ماهیچه خی ...

                                               

ماهیچه دراز بازکننده انگشتان پا

ماهیچهٔ دراز بازکنندهٔ انگشتان پا ماهیچه‌ای است که در بالا از کندیل خارجی درشت‌نی و از استخوان نازک‌نی منشأ گرفته و بعد از پایین آمدن، تاندون آن بعد از عبور از مچ پا به چهار شاخه تقسیم شده و هر شاخه از آن به بندهای دیستال و وسطی چهار انگشت پا می‌ ...

                                               

ماهیچه دراز بازکننده شست پا

ماهیچهٔ دراز بازکنندهٔ شست پا یا عضله اکستانسور هالوسیس لانگوس عضله نازکی است که بین عضله تیبیالیس قدامی و عضله اکستانسور بلند انگشتان و در جلوی ساق قرار گرفته است. وظیفه اصلی این عضله دورسی فلکشن یعنی بالا آوردن شست پا است. این عضله در بالا به ج ...

                                               

ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا

ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا Flexor digitorum longus muscle در بالا از سطح پشتی استخوان درشت‌نی منشا گرفته و بعد از پایین آمدن، تاندون آن بعد از عبور از پشت قوزک داخلی و کف پا به بند انتهایی انگشتان پا بجز شست متصل میشود. انقباض این عضله موجب ...

                                               

ماهیچه دراز خم‌کننده شست پا

ماهیچه دراز خم‌کننده شست پا در بالا به سطح پشتی استخوان نازک‌نی یا فیبولا چسبیده و بعد از پایین آمدن تاندون آن از زیر درشت‌نی و سپس زیر تالوس و استخوان پاشنه عبور کرده و بعد از عبور از کف پا به سطح زیرین بند انتهایی انگشت شست پا میچسبد. انقباض آن ...

                                               

ماهیچه دراز کف‌دستی

ماهیچه دراز کف‌دستی کار خم کردن مچ دست را برعهده دارد. سر ثابت: فوق قرقره داخلی استخوان بازو سر متحرک:استخوان‌های کف دستی عصب گیری:عصب میانی تاندون این عضله در پایین به فاشیای کف دست چسبیده و موجب خم شدن مچ دست می‌شود. این ماهیچه، از اندام‌های وس ...

                                               

ماهیچه دوسر رانی

ماهیچه دوسَرِ رانی در انتهای فوقانی خود دو انتها دارد که یکی از دو انتها روی چسبندگی نشیمنگاهی استخوان بی نام اتصال داشته و سر بلند ماهیچه را به وجود می‌آورد. سرکوتاه ماهیچه از لبه خارجی خط خشن استخوان ران در یک دوم میانی شروع می‌شود. دو قسمت ماه ...

                                               

ماهیچه ذوزنقه‌ای

ماهیچه ذوزنقه‌ای ماهیچه تخت و سطحی است که در ناحیه بالای پشت قرار دارد و به راحتی بین استخوان کتف و ستون فقرات قابل لمس است؛ و دارای چهار قسمت است. در بعضی منابع آن رابه سه قسمت بالایی، میانی و تحتانی تقسیم کرده‌اند.

                                               

ماهیچه راست رانی

ماهیچه راست رانی یکی از ماهیچه‌های گروه چهار سر ران است. کارکرد آن خم کردن مفصل ران و بازکردن مفصل زانو است. این ماهیچه از تاکننده‌های اصلی ران بوده و امتداد خط کشش این ماهیچه کاملاً موازی با استخوان ران می‌باشد. این ماهیچه استخوان خاصره‌ای را به ...

                                               

ماهیچه سرینی بزرگ

ماهیچه سرینی بزرگ یکی از بزرگترین ماهیچه‌های بدن می‌باشد که در قسمت پایین کمر قرار دارد. ماهیچه سرینی بزرگ، ماهیچه‌ای است حجیم که در قسمت خلفی – میانی بدن قسمت خلفی لگن خاصره وجود دارد. این عضله سطحی‌ترین عضله این ناحیه می‌باشد. عضله سرینی بزرگ ا ...

                                               

ماهیچه سرینی کوچک

ناحیه سُرِین از سه عضله تشکیل شده‌است: ماهیچه سرینی بزرگ ماهیچه سرینی متوسط ماهیچه سرینی کوچکبه انگلیسی: gluteus minimus این ماهیچه‌ها از نوع مخطط بوده و نقش مهمی در دویدن و راه رفتن ایفا می‌کنند.

                                               

ماهیچه سرینی میانه

ماهیچه سُرینی میانه یا عضله گلوتئوس مدیوس یکی از ماهیچه‌های سرینی است. ماهیچه سرینی میانه ماهیچه اصلی دورکننده ران است و جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران به عهده این عضله است. فعال شدن نامناسب یا کاهش فعالیت این عضله، منجر به مقاومت کمتر در ...

                                               

ماهیچه سینه‌ای بزرگ

ماهیچه سینه‌ای بزرگ یا عضله‌ای است بادبزنی شکل و بزرگ که از دنده‌های حقیقی قفسه سینه، جناغ سینه و ترقوه مبدأ گرفته و لبه خارجی ناودان بازویی استخوان بازو متصل می‌گردد و قابل لمس است. سر ثابت این عضله در بخش ترقوه ای از دوسوم سطح داخلی و قدامی ترق ...

                                               

ماهیچه کشنده نیام پهن

ماهیچه کِشنده نیام پهن یا عضله تنسور فاسیا لاتا یکی از ماهیچه‌های ناحیه قدامی ران است. کارکرد آن خم کردن ران و چرخاندن ران به سمت داخل است. این ماهیچه کِشنده نوار درشت‌نئی نیام پهن است و در تثبیت مفصل زانو و ران نقش دارد. خاستگاه ماهیچه کشنده نیا ...

                                               

ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا

ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا ماهیچه تاکننده انگشتان دو تا پنج پا است. این ماهیچه خم کردن بند انگشتان و همچنین مفصل بین استخوان‌های کف پا و بند اول انگشتان را بر عهده دارد. خاستگاه آن سر ثابت برآمدگی داخلی توبروزیته مدیال استخوان پاشنه و هم‌چن ...

                                               

ماهیچه گرد بزرگ

ماهیچه گرد بزرگ یا ترس ماژور یکی از ماهیچه‌های مهم کمربند شانه‌ای است. این عضله از عضلات لایه عمقی شانه می‌باشد و به کمک ماهیچه پشتی بزرگ، بازویی را که بلند شده‌است به طرف پایین و عقب می‌کشاند و آن را به طرف داخل می‌چرخاند. اگر بازو ثابت باشد، ای ...

                                               

ماهیچه گودی زانویی

ماهیچه گودی زانویی یا ماهیچه رکبی یا عضله پوپلیته ماهیچه‌ای است که در حرکات مفصل زانو نقش کلیدی ایفا می‌کند. این ماهیچه در بالا از سطح خارجی کندیل خارجی استخوان ران منشأ گرفته و در پایین به سطح پشتی استخوان درشت‌نی می‌چسبد. انقباض آن موجب خم شدن ...

                                               

ماهیچه مازویی بزرگ

ماهیچه مازویی بزرگ یا عضله سوئز ماژور ماهیچه بلندی است که در دو طرف ستون مهره قرار دارد. ماهیچه مازویی بزرگ در بخش جانبی ستون فقرات قرار دارد. این ماهیچه از کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی و تمام مهره‌های کمری و غضروف بین مهره ای منشأ گرفته به برج ...

                                               

ماهیچه نازک‌نئی بلند

عضله فیبولاریس بلند یا پرونئوس بلند در سطح خارجی استخوان نازک‌نی و ساق پا قرار دارد. عمل این عضله اورشن و پلانتار فلکسیون مفصل مچ است. وتر انتهایی عضله پرونئوس لونگوس در طبقه چهارم عضلات داخلی کف پا قرارمی گیرد. عمل پلانتار فلکسیون فیبولاریس هنگا ...

                                               

ماهیچه نازک‌نئی طرفی

فیبولاریس ترتیوس Fibularis tertius یا عضله نازک نئی جانبی ، از سطح قدامی پایین استخوان فیبولا منشا گرفته و تاندون آن در پایین به سطح پشتی متاتارس پنجم میچسبد. وظیفه این عضله دورسی فلکشن پا است. البته این عضله در مقایسه با سه عضله دیگر کوچک و نسبت ...

                                               

ماهیچه نازک‌نئی کوتاه

عضله فیبولاریس کوتاه یا پرونئوس کوتاه از عضلات گروه پلانتار فلکسور است که موجب پلانتار فلکسیون پا و اورشن میشود.عمل پلانتار فلکسیون فیبولاریس هنگامی روی میدهد که مثلاً بخواهیم با پا پدال گاز را فشار دهیم. این عضله مجاورت نزدیکی با عضله فیبولاریس ...

                                               

ماهیچه نواری

ماهیچه نواری داخلی‌ترین ماهیچه ناحیه داخلی ران است. عضله‌ای سطحی و نازک است که عملکرد آن، نزدیک کردن ران و خم کردن زانو است. نام‌های دیگر این ماهیچه عبارتند از: عضله راست داخلی ران، ماهیچه نازک، و عضله گراسیلیس. ماهیچه نواری از کناره زیرین شاخه ن ...

                                               

ماهیچه نیم‌وتری

ماهیچه نیم‌وتری یک ماهیچه دراز سطحی در پشت ران پا است. کارکرد آن اکستنشن و هایپر اکستنشن ران و کمک به عمل چرخش داخلی ران و آداکشن ران است. سر ثابت:برجستگی ورکی استخوان ورک سر متحرک: بخش قدامی و داخلی استخوان درشت نی، در کنار تاندون عضله راست داخل ...