Back

ⓘ پروتئین اسپراوتی در زیست‌شناسی مولکولی نوعی پروتئین اُنتوژنیک است که در نشانه‌گذاری یاخته نقش دارد. این پروتئین از طریق مهار مسیر پیام‌دهی MAPKERK کار می‌کند. ع ..
                                     

ⓘ پروتئین اسپراوتی

پروتئین اسپراوتی در زیست‌شناسی مولکولی نوعی پروتئین اُنتوژنیک است که در نشانه‌گذاری یاخته نقش دارد. این پروتئین از طریق مهار "مسیر پیام‌دهی MAPK/ERK" کار می‌کند.

عملکرد این پروتئین نخستین بار در مگس سرکه مورد بررسی قرار گرفت که در آن با جلوگیری از "مسیر BNL-FGF" ، موجب مهار شاخه‌شاخه‌شدنِ نای در این حشره می‌شود.

این پروتئین‌ها همگی، یک ناحیهٔ محافظت‌شدهٔ غنی از سیستئین در سی-ترمینال خود به نام "دومِـین SPR" دارند. این دومِـین، یک دومین جدید و بدیعِ جابه‌جایی کروموزومی از غشاء سلول به سیتوزول است.